صدف دریایی با طرح مجلس شاجانیان به بهترین کیفیت و رنگ